Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

BRM B2B

Firmy Klimazona Sp. z o.o.

z siedzibą w Bielsku-Białej

 https://brm.abstore.pl/

 

§ 1 Postanowienia wstępne

1.    1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym BRM B2B prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://brm.abstore.pl/

2.    2. Sprzedającym jest spółka Klimazona Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Bielsku-Białej, Pl. Zwycięstwa 3/1, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana przez Sąd Rejonowy w Bialsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000659477, zarejestrowana pod numerem NIP: 5342537272, Regon: 366374978, zwana dalej „Sprzedającym”.

3.    3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedającym za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie w pkt. 4.

4.    4. Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:

5.    a. numer telefonu Sprzedającego: 22 519-73-63 (w godzinach 8:15 – 16:45).

6.    b. korzystając z adresu poczty elektronicznej: b.mazur@mateko.pl .

7.    c. poprzez korespondencję skierowaną na adres korespondencyjny: Pl. Zwycięstwa 3/1, 43-300 Bielsko-Biała;

8.    5. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

1.    Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a Sprzedający jest usługodawcą w rozumieniu tej ustawy. Niniejszy Regulamin skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców i nie ma zastosowania do konsumentów w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.

2.    Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

3.    Klient – Przedsiębiorca, który na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

4.    Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5.    Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklep Internetowego.

6.    Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7.    Konto - konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz

informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

8.    Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie konta.

9.    Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie

Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

10.  Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta

Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

11.  Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

12.  Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

13.  Sklep Internetowy (zwany także: Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem  https://brm.abstore.pl/, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

14.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

15.  System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 3 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod

adresem www.brm.abstore.pl,

2. Ze Sklepu Internetowego mogą korzystać wyłącznie Przedsiębiorcy.

3. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi

odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane

siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu

Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

5. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu

możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu.

6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z

niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed złożeniem Zamówienia.

7. Sklep Internetowy BRM B2B prowadzi sprzedaż hurtową za pośrednictwem sieci Internet.

8. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie BRM B2B są fabrycznie nowe, oryginalnie

zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na

rynek Polski.

9. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem

teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Klient

powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem

podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

a. aktualna wersja dowolnej przeglądarki internetowej.

b. minimalna rozdzielczość ekranu (w pikselach):

Urządzenie Wymiary urządzenia Minimalna rozdzielczość

Telefon komórkowy/smartfon 320x480 lub 960x640 320 lub 640

Tablet 1024x768 768

Laptop/monitor komputerowy 1024x768 960-980

Ekran telewizyjny (w tym HD) 1280x1024 lub większa 1240

c. włączona obsługa plików Cookies.

10. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści zabronionych przez obowiązujące przepisy

prawa polskiego i międzynarodowego, w szczególności treści zniesławiających lub

naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, treści pornograficznych, treści

związanych z propagowaniem przemocy i nienawiści, treści drastycznych, a także treści

powszechnie uznawanych za obraźliwie, naganne moralnie, społecznie niewłaściwe,

obrażające uczucia religijne, naruszające prawa autorskie lub prawa innych osób.

11. Sklep Internetowy dostępny jest w wersjach językowych:

a. w języku polskim;

b. w języku angielskim.

§ 4 Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy posłużyć się jedną z dwóch możliwych form:

a. przesłać na adres poczty elektronicznej b.mazur@mateko.pl wypełniony Formularz rejestracji,

którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;

b. przesłać na adres e-mail b.mazur@mateko.pl wiadomość mailową zawierającą dane

wyszczególnione w § 4 pkt. 2 Regulaminu.

2. Niezbędne jest podanie następujących danych:

a. nazwa firmy lub imię i nazwisko Klienta;

b. ulica i numer lokalu;

c. kod pocztowy i miejscowość;

d. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);

e. numer telefonu;

f. adres poczty elektronicznej (e-mail) stanowiący jednocześnie login Klienta.

3. Po zaakceptowaniu danych przez Sprzedającego oraz ich wprowadzeniu do Systemu

teleinformatycznego Sklepu BRM B2B, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej

zostanie wysłany e-mail potwierdzający utworzenie Konta Klienta w Sklepie oraz

umożliwiający utworzenie hasła dostępu do Konta Klienta.

4. Jednocześnie z wysłaniem na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wiadomości email potwierdzającej utworzenie Konta Klienta w Sklepie zostanie wysłany Klientowi plik

zawierający Regulamin Sklepu Internetowego BRM B2B.

5. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

6. Klient zapewnia, że podawane przez niego dane są poprawne.

7. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w procesie

rejestracji.

8. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu

jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedającego, w

szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 1.

§ 5 Składanie Zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu BRM B2B pod adresem

www.brm.abstore.pl, są cenami brutto podanymi w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz

koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest

informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili

wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.

4. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni

w tygodniu przez cały rok.

5. W celu złożenia Zamówienia należy:

a. zalogować się do Sklepu;

b. wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do

koszyka”;

c. wprowadzić i potwierdzić dane do wysyłki zakupionego Towaru, a następnie kliknąć

przycisk „Dalej”;

d. wybrać sposób dostawy zakupionego Towaru, a następnie kliknąć przycisk „Dalej”;

e. kliknąć przycisk “Potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty”;

f. opłacić zamówienie w określonym terminie.

9. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i

prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany

oraz numer telefonu i adres e-mail.

10. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli

kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

11. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która

może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany

adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności

takich jak:

a. faktury VAT z załącznikami,

b. faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.

Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w

formie elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i

usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.).

12. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w

związku z realizacją Zamówienia, na zasadach określonych w § 11 Regulaminu.

13. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia

procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło,

niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego

adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane

Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed

niepowołanym dostępem osób trzecich.

14. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze

Sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.

15. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia następuje:

a. w przypadku złożenia przez Klienta pierwszego, drugiego lub trzeciego Zamówienia – w

momencie wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany na stronie Sklepu;

b. w przypadku Klienta składającego czwarte lub kolejne Zamówienie – w momencie

złożenia Zamówienia.

§ 6 Sposoby odbioru Towaru

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej, Klient może otrzymać zakupiony Towar poprzez:

a. dostawę na wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem firmy kurierskiej;

b. odbiór osobisty przez Klienta z magazynu Sprzedającego;

c. odbiór towaru transportem własnym.

2. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej możliwe są następujące formy dostawy towaru do

Klienta:

a. dostawa na wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem firmy kurierskiej;

b. odbiór osobisty przez klienta z magazynu Sprzedającego znajdującego się pod adresem

ul. Spedycyjna 22, 03-191 Warszawa.

3. W przypadku Klientów zamawiających na adres znajdujący się poza granicami

Rzeczypospolitej Polskiej dostawa Towaru odbywa się wyłącznie poprzez:

a. odbiór osobisty przez Klienta z magazynu Sprzedającego znajdującego się pod adresem

ul. Spedycyjna 22, 03-191 Warszawa;

b. odbiór Towaru transportem własnym z magazynu Sprzedającego znajdującego się pod

adresem ul. Spedycyjna 22, 03-191 Warszawa.

4. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta lub odbiór Towaru transportem własnym możliwy jest

po wcześniejszym zawiadomieniu Sprzedającego z wykorzystaniem sposobów kontaktu

podanych w § 1.

5. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta oraz odbiór transportem własnym jest bezpłatny.

§ 7 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w Formularzu zamówienia lub podany telefonicznie

albo drogą mailową, z uwzględnieniem zasad zawartych w § 6 niniejszego Regulaminu.

2. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym Formularzu

zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

3. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych

firm kurierskich:

a. DPD – w przypadku towaru wysyłanego w oddzielnych paczkach (w sytuacji kiedy

spakowany towar z danego zamówienia mieści się w paczkach o łącznej ilości do 11 sztuk

paczek);

b. DHL – w przypadku towaru spakowanego na palecie/paletach (w sytuacji kiedy

spakowany towar z danego zamówienia mieści się w paczkach o łącznej ilości powyżej 11

sztuk paczek).

4. W przypadkach wymienionych w § 6 istnieje możliwość odbioru osobistego Towarów w

siedzibie Sprzedającego.

5. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach

serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy. Do czasu podanego na stronach serwisu należy

doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu (zwykle 1-2 dni

robocze).

6. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki).

7. Koszt przesyłki jest stały, bez względu na wagę i gabaryty paczki lub palety.

8. Koszty dostawy (wysyłki):

a. w przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia o wartości do 1000,00 zł netto włącznie

(1230,00 zł brutto) – koszt dostawy (wysyłki) wynosi 25,00 zł brutto.

b. w przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia o wartości powyżej 6000,00 zł netto

(7380,00 zł brutto) – dostawa (wysyłka) jest bezpłatna.

§ 8 Płatności

1. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest imienny dowód zakupu (faktura).

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić wyłącznie przelewem na konto bankowe

Sklepu.

3. Dane Sprzedającego potrzebne do zrealizowania przelewu przez Klienta za zakupiony towar:

Klimazona Sp. z o.o.

Pl. Zwycięstwa 3/1,

43-300 Bielsko-Biała

Numer konta bankowego Sprzedającego do wpłat:

04 1140 1010 0000 3159 4400 1001

§ 9 Zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedającym następuje po uprzednim

złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z § 5 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz

jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji, zgodnie z § 5 ust. 12 powyżej.

3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez

przesłanie przez Sprzedającego Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie

składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej

oświadczenie Sprzedającego o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z

chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa

Sprzedaży między Klientem a Sprzedającym.

4. Realizując płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie

14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie

Zamówienie zostanie anulowane.

5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Towar zostanie wysłany przez

Sprzedającego w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 6 niniejszego

paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

6. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy:

a. terminem dostawy jest najdłuższy podany termin;

b. Klient ma możliwość żądania dostarczenia Towarów częściami lub też dostarczenia

wszystkich Towarów po skompletowaniu całego zamówienia.

7. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. od wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany na stronie Sklepu - w przypadku

złożenia przez Klienta pierwszego, drugiego lub trzeciego Zamówienia;

b. od złożenia Zamówienia – w przypadku Klienta składającego czwarte lub kolejne

Zamówienie.

8. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Towaru, Towar będzie gotowy do

odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Towaru. O gotowości Towaru do

odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedającego poprzez przesłanie

stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty

elektronicznej Klienta.

9. Dostawa Towaru odbywa się (z uwzględnieniem § 6 niniejszego Regulaminu):

a. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

b. poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Kwestie dotyczące metod i sposobów dostawy i odbioru zakupionego Towaru przez Klienta

zostały uregulowane w § 6 Regulaminu.

11. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty

dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane

Klientowi na stronach Sklepu internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym

także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Kwestie

odpłatności za dostawę Zamówienia reguluje § 7 niniejszego Regulaminu.

12. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta oraz odbiór transportem własnym jest bezpłatny.

§ 10 Procedura reklamacji

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Towary.

2. Sprzedający jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na

terenie Polski.

4. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Sklepu.

5. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez

gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez

autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych

znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach

internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z

tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

6. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedającego towaru Klient ma prawo do

reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

7. Reklamację należy składać poprzez wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego, stanowiącego

załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

8. Reklamację należy składać pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym

Regulaminie adresy Sprzedającego, określone w § 1 niniejszego Regulaminu.

9. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej

wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą

towaru.

10. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedającego reklamowany produkt wraz z

dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, stanowiącym załącznik nr 2 do

niniejszego Regulaminu.

11. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 1

niniejszego Regulaminu.

12. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku

rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedający naprawi lub wymieni reklamowany

Towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Towaru.

13. Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty

przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o wadzie, a w

przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego

niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie

przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.

§ 11 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „RODO”,

„Rozporządzenie RODO” lub „ogólne rozporządzenie o ochronie danych” – informujemy, iż:

1.1  administratorem danych osobowych Klienta jest Klimazona Sp. z o.o.

z siedzibą w Bielsko-Biała 43-300, Pl. Zwycięstwa 3/1, z adresem

korespondencyjnym: Pl. Zwycięstwa 3/1, 43-300 Bielsko-Biała.

1.2 osobą odpowiedzialną za administrowanie danymi osobowymi w imieniu firmy Klimazona Sp. z o.o. jest Pani Agata Kostkowska. Dane kontaktowe: e-mail

a.kostkowska@mateko.pl, telefon 696 455 511 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w

godzinach 8:15 – 16:45).

1.3 dane osobowe jakie będą pozyskane od Klienta:

a. imię i nazwisko;

b. firma przedsiębiorcy;

c. adres zamieszkania/siedziby lub adres do korespondencji;

d. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);

e. numer telefonu;

f. adres poczty elektronicznej (e-mail).

1.4 dane osobowe Klienta przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych w celu:

a. rejestracji konta Klienta w Sklepie Internetowym BRM B2B;

b. zapewnianie obsługi Klienta, w tym zakładanie i zarządzenia Kontem Klienta;

c. realizacji Zamówienia, zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży;

d. wystawiania i przesyłania dokumentów księgowych (w tym faktur VAT) w związku

z transakcjami zawieranymi przez Klientów w Sklepie Internetowym BRM B2B;

e. kontaktowania się drogą elektroniczną, telefoniczną albo pocztą tradycyjną w

uzasadnionych przypadkach dotyczących udzielania Klientowi informacji

pomocnych w korzystaniu ze sklepu internetowego BRM B2B czy też zapewniania

pomocy technicznej odnośnie konta Klienta i prowadzonych przez niego operacji

w Sklepie Internetowym BRM B2B.

f. kontaktowania się z Klientem, poprzez dostępne kanały komunikacji, w tym w

celach związanych z realizacją Umowy Sprzedaży, obsługą Klienta, prowadzenia

mailingu zawierającego informacje handlowe, informacje odnośnie

funkcjonowania i wprowadzanych zmian oraz inne informacje istotne z punktu

działania Sklepu Internetowego BRM B2B;

g. rozpatrywania reklamacji;

h. w celach marketingowych – w przypadku wyrażenia na to przez Klienta zgody.

1.5 odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione przez BRM Sp. z

o.o.

1.6 dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani innej

organizacji międzynarodowej.

1.7 dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres:

a. w którym Klient nabywa produkty poprzez Sklep Internetowy BRM B2B;

b. funkcjonowania Sklepu BRM B2B.

1.8 Klient posiada prawo do:

a. dostępu do treści swoich danych;

b. prawo do sprostowania danych;

c. prawo do usunięcia danych;

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e. prawo do przenoszenia danych;

f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

g. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z

prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

1.9 w przypadku gdy Klient pragnie skorzystać z praw przysługujących mu zgodnie z § 11

pkt. 7 lit. a, b, c, d, e, f, g Regulaminu, powinien zwrócić się do administratora danych

osobowych wskazanego w pkt. 2 Regulaminu pisząc wiadomość e-mail na adres:

b.mazur@mateko.pl albo wysyłając wiadomość pocztą tradycyjną na adres

korespondencyjny: Pl. Zwycięstwa 3/1, 43-300 Bielsko-Biała.

1.10 Klient ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna iż przetwarzanie jego danych

osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

1.11 podanie przez Klienta danych osobowych jest wymogiem warunkiem zawarcia

Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym BRM B2B, a tym samym dokonywania

zakupów towarów marki oferowanych przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym

B2B.

1.12 Klient jest zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania

danych osobowych będzie brak możliwości założenia Konta Klienta w Sklepie

Internetowym B2B, a tym samym brak możliwości dokonywania zakupów

towarów oferowanych przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym B2B.

1.13 usunięcie danych Klienta z bazy danych Sklepu Internetowego B2B, zgodnie ze

zgłoszeniem Klienta wymienionym w § 11 pkt. 7 lit. c oraz lit. g skutkuje usunięciem

Konta Klienta ze Sklepu Internetowego B2B, a tym samym uniemożliwienie

Klientowi dokonywania zakupów towarów oferowanych przez Sprzedającego w

Sklepie Internetowym B2B.

1.14 dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w

formie profilowania.

2. Pełny tekst Rozporządzenia RODO dostępny jest pod adresem: http://eurlex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów

we wprowadzanych danych:

a. trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” W

Klienci posiadający Konto w Sklepie Internetowym mają możliwość samodzielnego

korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu Konta;

b. weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie

wiadomości e-mail do Sprzedającego na adres b.mazur@mateko;

c. klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym

czasie w ramach udostępnionych opcji.

4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez

Sprzedającego drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a. utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży

następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail, zgodnie z § 9 ust. 3

niniejszego Regulaminu.

b. utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży

następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej Umowy

Sprzedaży lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu

zakupu.

c. treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie

teleinformatycznym Sprzedającego oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 12 Polityka plików „cookies”

1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach

końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W

szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą,

czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji

zawartych w plikach „cookies”.

3. Pliki „cookies” przeznaczone są do korzystania ze strony Sklepu znajdującej się pod adresem

www.brm.abstore.pl . Operator wykorzystuje te pliki do:

a. możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie

serwisu.

b. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji

użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego

preferencjami wyświetlić stronę.

c. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji

użytkownika.

4. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w

szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne

procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom

nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z

odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o

świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i

aktach prawa wspólnotowego.

6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie

dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym Klienta. Ustawienia te

mogą zostać zmienione przez Klienta w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę

„cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym

przesłaniu na urządzenia Klienta.

7. Użytkownicy sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików

„cookies”. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies”

dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

a. Mozilla Firefox:www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

b. Internet Explorer:www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

c. Google Chrome:www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

8. Operator Sklepu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Klienta mogą

uniemożliwić poprawne działanie stron internetowych.

§ 13 Zmiana Regulaminu

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to

jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te

zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie

Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

2. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za

pośrednictwem korespondencji e-mail, na 7 dni roboczych przed wejściem w życie zmian w

Regulaminie.

3. Przy pierwszym – po dniu wejścia w życie zmian Regulaminu – logowaniu do Sklepu, Klient

otrzyma komunikat potwierdzający, że doszło do zmian w Regulaminie i poproszony zostanie

o akceptację nowej treści Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu,

zakupy w Sklepie Internetowym nie będą możliwe, zaś po upływie 14 dni od dnia odmowy

przez Klienta zaakceptowania zmian Regulaminu lub po upływie 14 dni od dnia realizacji

ostatniego Zamówienia złożonego przed wejściem w życie zmian Regulaminu w przypadku

Zamówień będących w realizacji, Sprzedający upoważniony będzie do usunięcia Konta Klienta

w Sklepie.

4. Niezależnie od brzmienia ust. 3 powyżej, Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w

Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta w każdym czasie.

5. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą

realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim lub angielskim,

w zależności od wersji językowej wybranej przez Klienta podczas rejestracji.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy

z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem

zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy

według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r.

Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

4. Regulamin wchodzi w życie w momencie jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu

Sprzedającego pod adresem: www.brm.abstore.pl.

5. Data opublikowania regulaminu: 01 października 2020 r.